พระแก้วมรกต

อยากรู้กันไหม ทำไมพระแก้วมรกตถึงต้องเปลี่ยนเครื่องทรง 3 ฤดู

  พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ทุกคนทั่วทั้งประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของคนไทยทุกคนซึ่งองค์พระแก้วมรกตนั้นปัจจุบันจะประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร เครื่องทรงเมื่อแรกสร้าง สร้างขึ้นด้วยในพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทำการทรงสถานปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีซึ้งต่อจากนั้นก็ได้ทรงให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นมาในบริเวณของพระบรมมหาราชวัง

หลังจากนั้นจึงได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตขั้นมาประดิษฐานในพระอุโบสถ และได้มีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อเป็นพุทธบูชา จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้วเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่พระมหามณีรัตนปฎิมากรเพิ่มอีกหนึ่งชุด และหลังนั้นพระแก้วมรกตจึงทรงมีเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดูตั้งแต่นั้นเป็นมา และนี่คือต้นกำหนดของพระราชพิธีของการเปลี่ยนเครื่องทรงทั้ง3 ฤดูของ พระมหามณีรัตนปฎิมากรมาจนถึงปัจจุบัน

และกำหนดการในการพระราชดำเนินในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหามณีรัตนปฎิมากรมีรายละเอียดดังนี้

  1. การเปลี่ยนเครื่องทรงในฤดูร้อนจะทำในวันแรม  1 ค่ำ เดือน4 หรือประมาณเดือน March
  2. การเปลี่ยนเครื่องทรงในฤดูฝนจะกระทำในวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือประมาณเดือน July
  3. การเปลี่ยนเครื่องทรงในฤดูหนาวจะกระทำในวันแรม 1 ค่ำเดือน 12 หรือประมาณเดือน November

พระมหากษัตรแห่งราชจักรีวงจะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฎิมากร ในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปี   ในกรณีที่ทรงติดพระราชกรณียกิจอื่นใดไม่อาจจะเสด็จด้วยพระองค์เองได้ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ แต่มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เครื่องทรงทั้ง 3 ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนดั่งอดีต ประจวบกับเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์สมบัติครบ  50 ปี

กรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องทรงทั้ง 3 ฤดูจึงได้ทรงขอพระราชทานอนุญาตดำเนินการสร้างชุดใหม่ทั้ง 3 เพื่อแทนชุดเดิมและเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเครื่องทรงที่สร้างทั้ง 3 ชุดนี้ยังเป็นเครื่องทรงที่ใช้ในงานพระราชพิธีมาจนถึงปัจจุบัน

 

สนับสนุนเรื่องราว  BK8